VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, během poslední doby se na českém trhu objevily výrobky LOWRANCE, SIMRAD a B&G prodávané prodejci převážně přes internet či z individuálního dovozu.Ve snaze ochránit naše zákazníky, upozorňujeme na následující: Reklamaci či opravu lze uplatnit pouze na výrobky, které do ČR dovezla firma Bohemia Marine a které kupující zakoupil u autorizovaného prodejce výrobků.U jiných než na našich stránkách uvedených prodejců NEGARANTUJEME prodej produktů s instalovaným českým jazykem,či manuálem v českém jazyce, jelikož tyto jsou vlastnictvím Bohemia Marine a jsou tak instalovány / vkládány pouze k produktům, které pocházejí z oficiální české distribuce. Případná další instalace českého jazyka či dodání manuálu je zpoplatněno.

ActiveTarget promo

Odkaz na portál pro uplatnění nabídky:  https://offers.lowrance.com/

 

 


Všeobecné obchodní podmínky:

1. PREAMBULE

Účastníci souhlasí s tím, že budou vázáni těmito podmínkami (dále jen „Podmínky“). Jakékoli informace nebo pokyny zveřejněné pořadatelem o akci na adrese https://www.lowrance.com/en-gb/offers/hds-ultimate-upgrade/ tvoří součást těchto podmínek a jsou pro pořadatele a účastníky závazné.

2. PROPAGACE A DOBA PROPAGACE

2.1 Pořadatelem je společnost Navico Logistics Europe B.V. s registrovanou adresou na adrese Laan van Europa 450 (4. patro), 3317 DB Dordrecht, Nizozemsko a/nebo její přidružené společnosti (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel nabízí slevu (cashback) na vybrané kvalifikované produkty po dobu trvání akce (dále jen „propagace“).

2.1.1 Pro účely těchto Podmínek se přidruženými společnostmi rozumí korporace nebo jiný subjekt, kdekoli je organizován přímo nebo nepřímo Kontrolující nebo Kontrolovaný Stranou nebo pod přímou či nepřímou společnou Kontrolou Strany. „Kontrola“ znamená přímé nebo nepřímé vlastnictví alespoň padesáti procent (50 %) hlasovacích práv (nebo jejich ekvivalentu) účetní jednotky nebo práv k výkonu manažerské kontroly. 2.2 Akce bude zahájena v 00:01 (SEČ) dne 10. ledna 2022 a skončí ve 23:59 (SEČ) dne 30.dubna 2022 (dále jen „období akce“).

3. ZPŮSOBILOST

3.1 Tato akce je k dispozici pouze koncovým uživatelům ve věku 18+, kteří si zakoupí nové kvalifikované produkty v obchodě zúčastněného prodejce nebo prostřednictvím webových stránek v rámci uznaných zemí. ("Účastník").

3.2 Uznané země jsou uvedeny jako Spojené království (včetně Anglie / Skotska / Walesu a Severního Irska), Irsko, Francie, Německo, Rakousko, Holandsko, Belgie, Španělsko, Itálie, Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Izrael, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Řecko, Malta, Kypr, Polsko, Chorvatsko a Jižní Afrika.

3.3 Nákupy provedené v jiných oblastech než v uznaných zemích nejsou způsobilé k účasti na této akci, a to ani v případě, že koncový uživatel pobývá v jedné z uznaných zemí.

3.4 Kvalifikované produkty znamenají produkty uvedené v Příloze 1 těchto Podmínek, které byly zakoupeny nové během období akce na oficiálních webových stránkách pořadatele nebo prostřednictvím webových stránek či obchodu zúčastněného prodejce. Kopii takového seznamu lze nalézt na https://www.lowrance.com/en-gb/offers/hds-ultimate-upgrade/

3.5 Zúčastněný prodejce je jakýkoli oficiální prodejce nebo prodejce pořadatele jiný než vyloučení maloobchodníci (dále jen „zúčastněný prodejce“). Seznam našich zúčastněných prodejců lze nalézt na vyhledávači prodejců na naší webové stránce https://www.lowrance.com/en-gb/dealer-locator/. nebo na https://www.bohemia-marine.cz/prodejci/

3.6 Tato akce je k dispozici pouze koncovým uživatelům (např. ne žádnému prodejci nebo firmě) a není k dispozici ve spojení s žádnou jinou nabídkou nebo akcí pořadatele.

3.7 Použité, znovu vyrobené/repasované produkty nebo produkty zakoupené ve výprodeji nebo prostřednictvím zúčastněných maloobchodníků nebo tržišť třetích stran (včetně online aukčních webů) nejsou způsobilé pro tuto akci.

3.8 Akce je k dispozici pouze pro kvalifikované produkty, které tvoří součást této akce, a nelze ji uplatnit proti produktům obdrženým jako bezplatné dárky nebo jednotlivým produktům, které jsou součástí balíčků, balíčků nebo jsou standardně namontovány na nově zakoupené lodi.

3.9 Tuto akci nelze kombinovat s žádnou jinou nabídkou a je neplatná tam, kde je zakázána. 3.10 Veškeré poplatky za převod, směnné kurzy a poplatky nebo bankovní poplatky by měly nést a hradit Účastníci.

4. NABÍDKA

4.1 Účastníci, kteří si zakoupí Kvalifikační produkt v souladu s těmito Podmínkami, budou mít nárok na vrácení hotovosti (výhradně placené bankovním převodem) vyplacením (dále jen „Sleva“). Příslušná hodnota slevy na akční produkt bude stanovena v Příloze 1.

4.2 Účastníci mohou uplatnit maximálně jednu (1) slevu na každý zakoupený kvalifikační produkt.

4.3 Slevy, které se kvalifikují podle těchto Podmínek, budou vypláceny prostřednictvím bankovního převodu a Účastníci musí uvést platný bankovní účet pro obdržení slevy. Aby se předešlo pochybnostem, Účastníci obdrží slevu v EUR. Pokud vaše místní měna není uvedena, bude vaše sleva vyplacena v EUR.

4.4 Nákupy uskutečněné z jakéhokoli tržiště třetí strany (např. Amazon nebo eBay) jsou z propagace vyloučeny, stejně jako nákupy uskutečněné od jiných maloobchodníků, kteří nejsou oficiálním maloobchodníkem pořadatele nebo nebyli pořadatelem schváleni jako jeho zúčastněný maloobchod (dále jen „vyloučení maloobchodníci “). Seznam oficiálních prodejců naleznete na https://www.bohemia-marine.cz/prodejci/ 

5. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

5.1 Po zakoupení kvalifikovaného produktu od zúčastněného prodejce během období propagace musí účastníci navštívit https://offers.lowrance.com a vyplnit formulář žádosti a uvést své údaje, jméno kupujícího, e-mailovou adresu, údaje o bankovním účtu a další požadované informace včetně sériového čísla produktu, data nákupu a referenčního čísla nákupu a předloží je spolu s naskenovanou kopií jejich dokladu o nákupu pořadateli („nárok“). 5.2 Reklamace musí být podána nejpozději do 23:59 (CET) dne 15. dubna 2022 (dále jen „datum ukončení“). 

5.2 Reklamace musí být podána nejpozději do 23:59 (CET) dne 15. dubna 2022 (dále jen „datum ukončení“). Pro upřesnění, konečné datum reklamace pro nákupy provedené 31. března 2022 bude do nebo před datem ukončení. Jakékoli nároky vznesené po datu ukončení budou pro účely této akce považovány za vyloučené.

5.3 Po odeslání Žádosti obdrží Účastníci referenční potvrzovací číslo, po kterém bude následovat e-mailové potvrzení, které potvrdí, že jejich Reklamace byla Pořadatelem úspěšně přijata (dále jen „Potvrzení nároku“).

5.4 Pokud e-mail s potvrzením neobdržel, je povinností účastníka kontaktovat tým zákaznických služeb pořadatele na adrese EMEA.Marketing@Navico.com do sedmi (7) dnů od podání Reklamace.

5.5 Pokud bude Reklamace posouzena jako nesprávně podaná nebo nebude možné ověřit poskytnuté údaje, bude Účastník informován prostřednictvím e-mailu a bude mu nabídnuta možnost poskytnout doplňující informace nebo podrobnosti (včetně, nikoli však výhradně, fotografie propagačního produktu uvedením jeho sériového čísla) k potvrzení jejich Nároku do sedmi (7) dnů od oznámení. Pokud neobdržíte žádnou odpověď, bude Reklamace označena jako neplatná a Účastník již nebude mít nárok na Slevu.

5.6 Po potvrzení a schválení Reklamace obdrží Účastníci Sleva bankovním převodem na bankovní účet uvedený v jejich Formuláři Žádosti do třiceti (30) dnů od obdržení Potvrzení Reklamace.

5.7 Neúplné nebo poškozené reklamace budou považovány za neplatné. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztracená, opožděná nebo poškozená data, ke kterým dojde během jakékoli komunikace nebo přenosu podávaných reklamací.

5.8 Pořadatel si vyhrazuje právo podle svého absolutního uvážení vyřadit nároky, které nejsou v souladu s těmito Podmínkami.

5.9 Pořadatel má právo v případě potřeby podniknout veškeré kroky, které považuje za nezbytné, aby se ochránil před podvodnými nebo neplatnými nároky, včetně, bez omezení, generování nebo vyžadování dalších podpůrných dokumentů nebo informací, pokud jde o doklad o nákupu, a také další relevantní údaje od účastníka za účelem ověření oprávněnosti účastníka a reklamace.

5.10 Pokud Účastník po uplatnění Reklamace vrátí Kvalifikační produkt, pak Účastník i Zúčastněný prodejce o tom uvědomí Pořadatele a Reklamace bude zamítnuta. V případě, že již byla sleva vyplacena, bude pořadatel usilovat o vymáhání slevy od účastníka.

5.11 Reklamace musí být podána Účastníkem přímo a nesmí být podána prostřednictvím zástupců, třetích stran nebo hromadně.

5.12 Přímé nároky nebudou přijímány od stavitelů lodí, distributorů, charterových společností a/nebo zaměstnanců pořadatele. 5.13 Nároky uplatněné již na stejné produkty v jiných akcích budou považovány za neplatné a Účastník bude diskvalifikován. Účastník je odpovědný za vrácení veškerých slev, které obdržel na základě předchozích nároků.

6. SOUKROMÍ A OCHRANA ÚDAJŮ

6.1 Kromě toho, jak je uvedeno v těchto podmínkách nebo pro účely provozování akce, nebudou podrobnosti a informace poskytnuté účastníky při vstupu do akce nebo uplatnění slevy použity pro žádné jiné propagační účely ani nebudou předány žádnému třetí strana, pokud se nerozhodnete být kontaktováni pro marketingové účely podle našich zásad ochrany osobních údajů.

6.2 Vaše informace a jakákoli data v našem systému budou po dokončení Reklamace automaticky odstraněna, avšak Účastník může svůj souhlas s takovým použitím osobních údajů před dokončením Reklamace odvolat písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů pořadatele na DPO@ Navico.com.

6.3 Při shromažďování a zpracování osobních údajů dodržujeme obecné zásady ochrany osobních údajů, které po nás vyžadují:

6.3.1 Shromažďovat a zpracovávat pouze následující údaje za účelem správy propagace a ověření vaší způsobilosti: Jméno Příjmení E-mailová adresa, fyzická adresa, telefonní číslo. Informace o nákupu produktu

6.3.2 Shromažďovat a používat osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu ke správě propagace, spravedlivě a pouze pro zákonné a stanovené účely související s našimi legitimními obchodními cíli.

6.3.3 Omezte naše shromažďování osobních údajů na to, co je přiměřené, relevantní a nepřehnané pro zamýšlený účel.

6.4 Na základě vaší žádosti poskytneme dostatečné vysvětlení o našich postupech zpracování osobních údajů jasným a transparentním způsobem.

6.5 Zajistit přesnost osobních údajů, které shromažďujeme, uchováváme a používáme.

6.6 Uchovávat osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu. Učiníme veškeré přiměřené kroky ke zničení nebo vymazání z našich systémů všech osobních údajů, které již nepotřebujeme, a budeme dodržovat všechny příslušné plány uchovávání záznamů

6.7 Zabezpečte osobní údaje, které uchováváme.

6.8 Vaše osobní údaje předávejte pouze zpracovatelům třetích stran, kteří nám pomáhají s pořádáním propagační akce a kteří jsou vázáni podobnou povinností, pokud jde o nakládání s vašimi osobními údaji, včetně pana Zen Limited, který spravuje propagační web https:// Offers.lowrance.com.

6.9 Máme tendenci uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu trvání této akce. Po dokončení žádosti a dokončení promo akce budete možná muset znovu zadat svá data, pokud se budete chtít zúčastnit našich budoucích akcí.

6.10 Pokud si přejete, abychom uchovali vaše informace v naší databázi a zapsali se do našeho marketingového zpravodaje nebo se dozvěděli o našich nedávných akcích a nabídkách, můžete se v poslední fázi před odesláním svého nároku „přihlásit“.

6.11 Máte právo požadovat, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. Máte právo: (a) Požádat o přístup k vašim osobním údajům, které uchováváme. (b) Zabraňte našemu použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. (c) Požádejte nás o vymazání vašich osobních údajů nebo opravu nepřesných údajů. (d) Zabránit zpracování, které by mohlo způsobit škodu nebo stres vám nebo komukoli jinému.

7. OBECNÉ

7.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli přerušení propagace, ať už z důvodu vyšší moci nebo jiných faktorů, které pořadatel nemůže ovlivnit.

7.2 Pořadatel si vyhrazuje právo, jednající přiměřeně a v souladu se všemi relevantními právními předpisy a kodexy praxe, měnit tyto Podmínky.

7.3 Slevy jsou účastníky nepřevoditelné, nevyměnitelné nebo vyměnitelné za hotovost.

7.4 Pořadatel nebude odpovědný ani ručit za: (a) jakékoli nepřijetí příspěvků z důvodu selhání přenosu a jiných podmínek mimo jeho přiměřenou kontrolu; (b) jakékoli pozdní, ztracené, nesprávně směrované nebo poškozené přenosy nebo reklamace; c) jakékoli poruchy nebo selhání související s počítačem nebo komunikací; (d) jakákoli narušení, ztráty nebo následné škody způsobené událostmi, které pořadatel nemůže ovlivnit; nebo (e) jakékoli tiskové nebo typografické chyby v jakýchkoli materiálech souvisejících s propagací, jiné než ty, které byly zobrazeny na jejích oficiálních webových stránkách.

7.5 Účastníci ponesou výhradní odpovědnost za veškeré příslušné daně, poplatky za směnu peněz a jakékoli další relevantní náklady nebo výdaje, které nejsou uvedeny v těchto Podmínkách a jsou zahrnuty ve slevě.

7.6 Účastí v této propagační akci souhlasíte v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony s tím, že zprostíte pořadatele jakékoli odpovědnosti za jakákoli zranění, ztráty nebo škody nebo následné škody jakéhokoli druhu vyplývající z účasti na nebo v souvislosti s akcí, mimo jiné včetně udělení, přijetí nebo přijetí slevy. Výše uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na smrt nebo zranění způsobené v důsledku nedbalosti pořadatele.

7.7 Pořadatel si vyhrazuje právo nabídku kdykoli podle vlastního uvážení stáhnout.

7.8 Tato akce se řídí nizozemským právem. Bez ohledu na výše uvedené můžete jako spotřebitel využít určitých povinných ustanovení podle zákonů země vašeho bydliště. Nic v těchto Podmínkách, včetně této klauzule o volbě zákona, neovlivňuje vaše práva spotřebitele spoléhat se na taková závazná ustanovení místního práva, která jsou relevantní. 7.9 Pořadatel si vyhrazuje právo aktualizovat, doplňovat nebo upravovat tyto Podmínky kdykoli a bez předchozího vědomí Účastníka. 

 


Sleva €200 platí pro produkty:
000-15593-001 ActiveTarget™ Live Sonar